Archive | คณิตศาสตร์ RSS feed for this section

คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พาราโบลา

21 มิ.ย.

 

โครงงานคณิตศาสตร์

 

เรื่อง    พาราโบลากับหนอนน้อย

จัดทำโดย

นายชายแดน  บุญทิพย์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรุ่งนภา  แพร่น่าน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายนมัสการ  สีเสน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาววรัตติยา  วีระคำ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา      นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า

โรงเรียนสองพิทยาคม  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37

บทคัดย่อ

          เนื่องจากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาอยู่บทหนึ่งซึ่งคณะผู้จัดทำได้ให้ความสนใจพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องของพาราโบลา พาราโบลามีลักษณะของกราฟเป็นเส้นโค้ง ซึ่งเมื่อได้สังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของหนอน พบว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของหนอนนั้นได้โก่งตัวเป็นเส้นโค้งในขณะที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ซึ่งถ้าสังเกตและวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่า ลักษณะการโก่งตัวของหนอนคล้ายกับกราฟของพาราโบลา ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดสมการพาราโบลาที่เกี่ยวข้องกับการโก่งตัวของหนอน ซึ่งสอดคล้องกับสมการพาราโบลา  และยังพบอีกว่าเมื่อนำกราฟของการโก่งตัวของหนอนมาเรียงต่อกันเป็นรูปแบบใหม่พบว่า การโก่งตัวของหนอนที่นำมาเรียงต่อกันในรูปแบบใหม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของหนอนโดยการโก่งตัว ที่มีความสัมพันธ์กับกราฟพาราโบลา และลักษณะการโก่งตัวของหนอนที่นำมาเรียงต่อกันในรูปแบบใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นสื่อในการเรียนต่อไป

Advertisements